New ROM COMBINATION A307G A307GN A307GT & Remove FRP Samsung A30s

COMBINATION
ROM A307G A307GN A307GT, FIRMWARE A307G A307GN A307GT, COMBINATION A307G A307GN A307GT
ROM A307G A307GN A307GT, FIRMWARE A307GN A307G A307GT, COMBINATION A307G A307GN A307GT

New ROM COMBINATION A307G A307GN A307GT & Remove FRP Samsung Galaxy A30s. ALL File COMBINATION Samsung Galaxy A30s A307GN A307GT A307G Factory Binary Firmware. ROM COMBINATION Samsung A307GT A307GN A307G Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA90_A307GTVJU4ATC6.rar | U4 | (1,1G)
COMBINATION_FAC_FA90_A307GTVJU4ATC5.rar | U4 | (1,1G)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA90_A307GTVJU3ATD3.rar | U3 | (1,1G)
COMBINATION_FAC_FA90_A307GTVJU3ATC3.rar | U3 | (1,1G)
COMBINATION_FAC_FA90_A307GTVJU3ATA8.rar | U3 | (1,1G)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA90_A307GTVJU2ATD4.rar | U2 | (1,1G)
COMBINATION_FAC_FA90_A307GTVJU2ASK4.rar | U2 | (1,1G)
COMBINATION_FAC_FA90_A307GVJU2ASK4.rar | U2 | (1,1G)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA90_A307GTVJU1ASL2.rar | U1 | (1,1G)
COMBINATION_FAC_FA90_A307GTVJU1ASI2.rar | U1 | (1,1G)

STOCK ROM ☞ HERE 

Leave a Reply