ROM COMBINATION G965U + G965U1 ALL File Download

COMBINATION

ROM COMBINATION G965U + G965U1 ALL File Download. Rom COMBINATION G965U Dùng Chung Cho G965U1. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S9 Plus (S9+). File COMBINATION Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV8 (BiT 8)
COMBINATION_FAC_FA80_G965USQU8ATH1.rar | U8 | (872M)

REV7 (BiT 7)
COMBINATION_FAC_FA80_G965USQU7ASK1.rar | U7 | (873M)
COMBINATION_FAC_FA80_G965USQU7ASJ1.rar | U7 | (872M)

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FAC_FA80_G965USQU6ASG1.rar | U6 | (872M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA80_G965USQU5ASE1.rar | U5 | (872M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA80_G965USQU4ASC1.rar | U4 | (872M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA80_G965USQU3ASB1.rar | U3 | (872M)
COMBINATION_FAC_FA80_G965USQU3ARG2.rar | U3 | (872M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA80_G965USQU2ARG1.rar | U2 | (872M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA80_G965USQU1ARF1.rar | U1 | (872M)

STOCK ROM ☞ G965UG965U1 

Leave a Reply