ROM COMBINATION G973U + G973U1 DOWNLOAD

COMBINATION
ROM G973U1, FIRMWARE G973U1, COMBINATION G973U1, ENG FILE G973U1, AP+BL+CP+CSC G973U1
COMBINATION G973U + G973U1

ROM COMBINATION G973U + G973U1 DOWNLOAD. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S10 ALL Version Download. File COMBINATION Samsung G973U Dùng chung Với G973U1 Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA90_G973USQU4ATJ1.rar | U4 | (1,5G)
COMBINATION_FAC_FA90_G973USQU4ATH1.rar | U4 | (1,5G)
COMBINATION_FAC_FA90_G973USQU4ATF1.rar | U4 | (1,5G)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA90_G973USQU3ATA2.rar | U3 | (1,5G)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA90_G973USQU2ASF1.rar | U2 | (1,5G)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA90_G973USQU1ASB5.rar | U1 | (1,5G)

STOCK ROM ☞ G973UG973U1 

Leave a Reply