SM-G988N Stock Boot & Recovery – G988N AP BL CP CSC

AP+BL+CP+CSC
ROM G988N, FIRMWARE G988N, COMBINATION G988N, ENG FILE G988N, AP+BL+CP+CSC G988N
ROM G988N, FIRMWARE G988N, COMBINATION G988N, ENG FILE G988N, AP+BL+CP+CSC G988N

SM-G988N Stock Boot & Stock Recovery & SM-G988N AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U1DUD9 (OS11)
AP-G988NKSU1DUD9-MULTI.zip (51MB)
BL-G988NKSU1DUD9-CL21577069-QB39820540.rar (45MB)
CP-G988NKSU1DUD9-CP19022003-CL21577069.rar (51MB)
CSC-OMC-OKR-G988NOKR1DUD9-CL21577069.rar (16MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G988NOKR1DUD9-CL21.rar (16MB)

U1C (OS11)
AP-G988NKSU1CTKF-MULTI.zip (51MB)
BL-G988NKSU1CTKF-CL20309909-QB36094446.rar (44MB)
CP-G988NKSU1CTKD-CP17456136-CL20281043.rar (51MB)
CSC-OMC-OKR-G988NOKR1CTKF-CL20309909.rar (16MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G988NOKR1CTKF-CL203.rar (16MB)

U1B BiT1 (OS10)
AP-G988NKSU1BTK2-BOOT.zip (19MB)
AP-G988NKSU1BTK2-MULTI.zip (49MB)
AP-G988NKSU1BTK2-RECOVERY.zip (30MB)
AP-G988NKSU1BTK2-VBMETA.zip (5KB)
BL-G988NKSU1BTK2-CL19654513-QB36026537.rar (46MB)
CP-G988NKSU1BTK1-CP17454131-CL19654513.rar (51MB)
CSC-OMC-OKR-G988NOKR1BTK2-CL19654513.rar (16MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G988NOKR1BTK2-CL196.rar (16MB)

U1A (OS10)
AP-G988NKSU1ATBR-BOOT.zip (18MB)
AP-G988NKSU1ATBR-MULTI.zip (49MB)
AP-G988NKSU1ATBR-RECOVERY.zip (31MB)
AP-G988NKSU1ATBR-VBMETA.zip (5KB)
BL-G988NKSU1ATBR-CL18027117-QB29396729.rar (46MB)
CP-G988NKSU1ATBP-CP15186404-CL18027117.rar (51MB)
CSC-OMC-OKR-G988NOKR1ATBR-CL18027117.rar (15MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G988NOKR1ATBR-CL180.rar (15MB)

ROM FULL ☞ HERE

Leave a Reply