Stock Rom G965U1 Global Firmware G965U ALL File Download

FULL ROM SAMSUNG

Stock Rom G965U1 Global Firmware G965U ALL File Samsung Galaxy S9+ Download. Đây là ROM Quốc Tế (Rom Global) G965U1 và đương nhiên vẫn Flash được cho G965U. Đối Với bản U người ta thường convert U1 để lên quốc tế và dùng không bị giới hạn bởi nhà mạng. ALL ROM Samsung Galaxy S9 Plus G965U1 được cập nhật dưới đây:

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U8 (BiT 8)
G965U1UEU8FTK2-G965U1OYM8FTK2-XAA-FULL-OS10.rar (3,7G)
G965U1UES8ETI1-G965U1OYM8ETI1-XAA-FULL-OS10.rar (3,7G)

U7 (BiT 7)
G965U1UEU7DTC2-G965U1OYM7DTC2-XAA-FULL-OS10.rar (3,6G)

G965U1UEU7CSK1-G965U1OYM7CSK1-XAA-FULL-OS9.rar (3,6G)

U6 (BiT 6)
G965U1UES6CSG1-G965U1OYM6CSG1-XAA-FULL-OS9.rar (4,2G)

U5 (BiT 5)
G965U1UEU5CSF1-G965U1OYM5CSF1-XAA-FULL-OS9.rar (3,5G)

U4 (BiT 4)
G965U1UES4CSD4-G965U1OYM4CSD4-XAA-FULL-OS9.rar (3,4G)
G965U1UEU4CSC7-G965U1OYM4CSC7-XAA-FULL-OS9.rar (3,4G)

U3 (BiT 3)
G965U1UEU3CSA8-G965U1OYM3CSA8-XAA-FULL-OS9.rar (3,4G)
G965U1UEU3ARL1-G965U1OYM3ARL1-XAR-FULL-8.0.rar (3,6G)

U2 (BiT 2)
G965U1UES2ARF4-G965U1OYM2ARF4-TMB-FULL-8.0.rar (3,2G)

U1 (BiT 1)
G965U1UEU1ARB7-G965U1OYM1ARB7-XAA-FULL-8.0.rar (3,7G)

COMBINATION ☞ HERE 

Leave a Reply