ROM G970N, FIRMWARE G970N, COMBINATION G970N, ENG FILE G970N, AP+BL+CP+CSC G970N

G970N Stock Boot, Stock Recovery G970N BL CP CSC Download

AP+BL+CP+CSC

SM-G970N Stock Boot & Stock Recovery & AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U6F (OS11)
AP-G970NKSU6FUE3-MULTI.zip (45MB)
BL-G970NKSU6FUE3-CL21644994-QB40062508.rar (3MB)
CP-G970NKOU6FUE1-CP19098422-CL21644994.rar (21MB)
CSC-OMC-OKR-G970NOKR6FUE3-CL21644994.rar (22MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G970NOKR6FUE3-CL21.rar (22MB)

U5FUCD (OS11)
AP-G970NKSU5FUCD-MULTI.zip (45MB)
BL-G970NKSU5FUCD-CL21324211-QB39036485.rar (3MB)
CP-G970NKOU5FUCD-CP18517032-CL21324211.rar (21MB)
CSC-OMC-OKR-G970NOKR5FUCD-CL21324211.rar (22MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G970NOKR5FUCD-CL21.rar (22MB)

U5EUA4 (OS11)
AP-G970NKSU5EUA4-MULTI.zip (45MB)
BL-G970NKSU5EUA4-CL20604714-QB37612935.rar (3MB)
CP-G970NKOU5EUA4-CP17996944-CL20604714.rar (21MB)
CSC-OMC-OKR-G970NOKR5EUA4-CL20604714.rar (22MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G970NOKR5EUA4-CL20.rar (22MB)

U5DTJA (OS10)
AP-G970NKSU5DTJA-MULTI.zip (43MB)
BL-G970NKSU5DTJA-CL20034833-QB35344106.rar (3MB)
CP-G970NKOU5DTJA-CP17198585-CL20034833.rar (21MB)
CSC-OMC-OKR-G970NOKR5DTJA-CL20034833.rar (22MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G970NOKR5DTJA-CL20.rar (22MB)

U5C BiT 5 (OS10)
AP-G970NKSU5CTG3-BOOT.zip (16MB)
AP-G970NKSU5CTG3-MULTI.zip (44MB)
AP-G970NKSU5CTG3-RECOVERY.zip (28MB)
BL-G970NKSU5CTG3-CL19243513-QB33023720.rar (3MB)
CP-G970NKOU5CTG3-CP16354390-CL19243513.rar (21MB)
CSC-OMC-OKR-G970NOKR5CTG3-CL19243513.rar (21MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G970NOKR5CTG3-CL19243513.rar (21MB)

U4C BiT 4 (OS10)
AP-G970NKSU4CTC9-BOOT.zip (16MB)
AP-G970NKSU4CTC9-MULTI.zip (44MB)
AP-G970NKSU4CTC9-RECOVERY.zip (28MB)
BL-G970NKSU4CTC9-CL18242812-QB29996469.rar (3MB)
CP-G970NKOU4CTC5-CP15416364-CL18242812.rar (21MB)
CSC-OMC-OKR-G970NOKR4CTC9-CL18242812.rar (21MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G970NOKR4CTC9-CL18242812.rar (21MB)

U3B BiT 3 (OS10)
AP-G970NKSU3BSKO-BOOT.zip (16MB)
AP-G970NKSU3BSKO-MULTI.zip (45MB)
AP-G970NKSU3BSKO-RECOVERY.zip (29MB)
BL-G970NKSU3BSKO-CL17369399-QB27539898.rar (3MB)
CP-G970NKOU3BSKL-CP14451602-CL17369399.rar (21MB)
CSC-OMC-OKR-G970NOKR3BSKO-CL17369399.rar (31MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G970NOKR3BSKO-CL17369399.rar (31MB)

U3A BiT 3 (OS9)
AP-G970NKSU3ASG8-BOOT.zip (15MB)
AP-G970NKSU3ASG8-RECOVERY.zip (25MB)
BL-G970NKSU3ASG8-CL16497126-QB24948329.rar (3MB)
CP-G970NKOU3ASG8-CP13372302-CL16497126.rar (20MB)
CSC-OMC-OKR-G970NOKR3ASG8-CL16497126.rar (30MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G970NOKR3ASG8-CL16497126.rar (30MB)

U2A BiT 2 (OS9)
AP-G970NKSU2ASF3-BOOT.zip (15MB)
AP-G970NKSU2ASF3-RECOVERY.zip (25MB)
BL-G970NKSU2ASF3-CL16247232-QB24329498.rar (3MB)
CP-G970NKOU2ASF3-CP13033290-CL16247232.rar (20MB)
CSC-OMC-OKR-G970NOKR2ASF3-CL16247232.rar (30MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G970NOKR2ASF3-CL16247232.rar (30MB)

U1A BiT 1 (OS9)
AP-G970NKSU1ASD5-BOOT.zip (15MB)
AP-G970NKSU1ASD5-RECOVERY.zip (25MB)
BL-G970NKSU1ASD5-CL15820661-QB23234556.rar (3MB)
CP-G970NKOU1ASD4-CP12424295-CL15820661.rar (20MB)
CSC-OMC-OKR-G970NOKR1ASD5-CL15820661.rar (30MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-G970NOKR1ASD5-CL15820661.rar (30MB)

Leave a Reply