N971N Stock Boot & Recovery & BL CP CSC Download

AP+BL+CP+CSC
FULL ROM (SM-N971N) ALL Firmware Samsung Galaxy NOTE 10 5G
N971N Stock Boot & Stock Recovery –  N971N BL CP CSC

SM-N971N Stock Boot & Stock Recovery & AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U1C BiT 1 (OS10)
AP-N971NKSU1CTCB-BOOT.zip (16MB)
AP-N971NKSU1CTCB-MULTI.zip (45MB)
AP-N971NKSU1CTCB-RECOVERY.zip (28MB)
BL-N971NKSU1CTCB-CL18246528-QB30098012.rar (3MB)
CP-N971NKOU1CTC5-CP15418633-15418632.rar (26MB)
CSC-OMC-OKR-N971NOKR1CTCB-CL18246528.rar (28MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-N971NOKR1CTCB-CL18246.rar (28MB)

U1B BiT1 (OS10)
AP-N971NKSU1BSLB-BOOT.zip (16MB)
AP-N971NKSU1BSLB-MULTI.zip (47MB)
AP-N971NKSU1BSLB-RECOVERY.zip (30MB)
BL-N971NKSU1BSLB-CL17472819-QB28161029.rar (3MB)
CP-N971NKOU1BSLA-CP14697036-14699251.rar (26MB)
CSC-OMC-OKR-N971NOKR1BSLB-CL17472819.rar (40MB)
HOME-CSC-OMC-OKR-N971NOKR1BSLB-CL17472.rar (40MB)

N971NKSU1ASGO (OS9)
AP-N971NKSU1ASGO-BOOT.zip (16MB)
AP-N971NKSU1ASGO-RECOVERY.zip (27MB)
BL-N971NKSU1ASGO-CL16450385-QB2497013.rar (3MB)
CP-N971NKOU1ASGQ-CP13421026-13421054.rar (18MB)
CSC-OMC-OKR-N971NOKR1ASGQ-CL16450385.rar (39MB)

Leave a Reply