Rom Sony Xperia XA1 Plus Dual (G3412 / G3416 / G3426) FTF Firmware Lock Remove File

SONY
All Rom Sony Xperia XA1 Plus Dual FTF Firmware Lock Remove File & Setool Flash File
All Rom Sony Xperia XA1 Plus Dual FTF Firmware Lock Remove File & Setool Flash File

Rom Sony Xperia XA1 Plus Dual (G3412 / G3416 / G3426) FTF Firmware All Version Download. ROM Flash Tool Sony G3412 & G3416 & G3426 FTF File Fix bootloop, treo logo. Lock Remove File G3412 & G3416 & G3426 Xóa mật khẩu, mã bảo vệ, Remove Lock Screen Password

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

G3412

ROM FlashTool
G3412-48.1.A.2.122-R1B-Customized-MAA.ftf (2,0G)

G3412-48.1.A.2.101-R4B-Customized-UK.ftf (2,1G)
G3412-48.0.A.1.54-R1A-Service-Exchange-Unit.ftf (2,3G)

Lock Remove File
G3412-48.1.A.2.122-R1B-Lock-Remove.ftf (37KB)
G3412-48.1.A.2.101-R4B-Remove-Lock.ftf (37KB)
G3412-48.0.A.1.54-R1A-Lock-Remove.ftf (37KB)

G3416

ROM FlashTool
G3416-48.1.A.2.122-R3B-Customized-RU.ftf (2,1G)
G3416-48.1.A.2.101-R1B-Customized-VN.ftf (2,0G)
G3416-48.0.A.1.54-R1A-Service-Exchange-Unit.ftf (2,3G)

Lock Remove File
G3416-48.1.A.2.122-R3B-Lock-Remove.ftf (37KB)
G3416-48.1.A.2.101-R1B-Remove-Lock.ftf (37KB)
G3416-48.0.A.1.54-R1A-Lock-Remove.ftf (37KB)

G3426

ROM FlashTool
G3426-48.1.A.2.122-1310-7497-R3B.ftf (2,0G)
G3426-48.1.A.0.138-1310-7497-R3B.ftf (2,0G)
G3426-48.0.A.1.66-R4A-Customized-SG.ftf (2,3G)

Leave a Reply