Rom Sony Xperia XA2 (H3113/H3123/H3133) FTF Firmware Lock Remove File

SONY
All Rom Sony Xperia XA2 FTF Firmware Lock Remove File & Setool Flash File
All Rom Sony Xperia XA2 FTF Firmware Lock Remove File & Setool Flash File

Rom Sony Xperia XA2 (H3113 / H3123 / H3133) FTF Firmware All Version Download. ROM Flash Tool Sony H3113 & H3123 & H3133 FTF File Fix bootloop, treo logo. Lock Remove File H3113 & H3123 & H3133 Xóa mật khẩu, mã bảo vệ, Remove Lock Screen Password

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

H3113

ROM FlashTool
H3113-50.2.A.3.77-R6B-Customized-FR.ftf (2,0G)
H3113-50.2.A.3.77-R1B-Mobilkom-A1-AT.ftf (1,9G)
H3113-50.2.A.3.55-R1B-Swisscom-CH.ftf (1,9G)
H3113-50.2.A.3.22-R6B-TIM-IT.ftf (1,9G)
H3113-50.1.A.13.123-R20A-Customized-UK.ftf (1,9G)
H3113-50.1.A.4.76-R3A-Customized-IL.ftf (1,8G)

Lock Remove File
H3113-50.2.A.3.77-R6B-Lock-Remove.ftf (22KB)
H3113-50.2.A.3.77-R1B-Lock-Remove.ftf (22KB)
H3113-50.2.A.3.55-R1B-Lock-Remove.ftf (22KB)
H3113-50.2.A.3.22-R6B-Lock-Remove.ftf (22KB)
H3113-50.1.A.13.123-R20A-Remove-Lock.ftf (274KB)
H3113-50.1.A.4.76-R3A-Lock-Remove.ftf (275KB)

H3123

ROM FlashTool
H3123-50.2.A.3.77-R6B-Customized-US.ftf (1,8G)
H3123-50.2.A.3.22-R2B-Customized-CL.ftf (1,8G)
H3123-50.1.A.13.123-R15A-Customized-US.ftf (1,9G)
H3123-50.1.A.4.76-R1A-Service-Exchange-Unit.ftf (1,8G)

Lock Remove File
H3123-50.2.A.3.77-R6B-Lock-Remove.ftf (22KB)
H3123-50.2.A.3.22-R2B-Lock-Remove.ftf (22KB)
H3123-50.1.A.13.123-R15A-Remove-Lock.ftf (274KB)
H3123-50.1.A.4.76-R1A-Lock-Remove.ftf (275KB)

H3133

ROM FlashTool
H3133-50.2.A.3.55-R1B-Telstra-AU.ftf (1,8G)
H3133-50.1.A.5.59-R1A-CAJ.ftf (1,8G)
H3133-50.1.A.4.76-R1A-Service-Exchange-Unit.ftf (1,8G)

Lock Remove File
H3133-50.2.A.3.55-R1B-Lock-Remove.ftf (22KB)
H3133-50.1.A.5.59-R1A-Remove-Lock.ftf (274KB)
H3133-50.1.A.4.76-R1A-Lock-Remove.ftf (275KB)

Leave a Reply