Rom Sony Xperia XA2 Ultra Dual (H4213 / H4233) FTF Firmware Lock Remove File

SONY
All Rom Sony Xperia XA2 Ultra Dual H4213 H4233 FTF Firmware Lock Remove File & Setool Flash File
All Rom Sony Xperia XA2 Ultra Dual H4213 H4233 FTF Firmware Lock Remove File

Rom Sony Xperia XA2 Ultra Dual (H4213 / H4233) FTF Firmware All Version Download. ROM Flash Tool Sony H4213 & H4233 FTF File Fix bootloop, treo logo. Lock Remove File H4213 & H4233 Xóa mật khẩu, mã bảo vệ, Remove Lock Screen Password

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

H4213

ROM FlashTool
H4213-50.2.A.3.77-R4B-Customized-FR.ftf (1,8G)
H4213-50.2.A.3.77-R1B-Customized-MAA.ftf (1,8G)
H4213-50.2.A.3.55-R2B-Customized-ZA.ftf (1,8G)
H4213-50.1.A.13.123-R3A-Customized-UK.ftf (1,9G)
H4213-50.1.A.10.40-R3A-Customized-UK.ftf (1,9G)
H4213-50.1.A.4.76-R1A-Service-Exchange-Unit.ftf (1,8G)

Lock Remove File
H4213-50.2.A.3.77-R4B-Lock-Remove.ftf (22KB)
H4213-50.2.A.3.77-R1B-Lock-Remove.ftf (22KB)
H4213-50.2.A.3.55-R2B-Lock-Remove.ftf (22KB)
H4213-50.1.A.13.123-R3A-Remove-Lock.ftf (274KB)
H4213-50.1.A.10.40-R3A-Remove-Lock.ftf (274KB)
H4213-50.1.A.4.76-R1A-Lock-Remove.ftf (275KB)

H4233

ROM FlashTool
H4233-50.2.A.3.77-R16B-Customized-CN.ftf (1,6G)
H4233-50.2.A.3.77-R1B-Customized-SG.ftf (1,8G)
H4233-50.2.A.0.352-R1B-Customized-VN.ftf (1,8G)
H4233-50.1.A.10.40-R3A-Customized-VN.ftf (1,8G)

H4233-50.1.A.4.76-R1A-Service-Exchange-Unit.ftf (1,8G)

Lock Remove File
H4233-50.2.A.3.77-R16B-Lock-Remove.ftf (36KB)
H4233-50.2.A.3.77-R1B-Lock-Remove.ftf (36KB)
H4233-50.2.A.0.352-R1B-Remove-Lock.ftf (36KB)
H4233-50.1.A.10.40-R3A-Remove-Lock.ftf (307KB)

H4233-50.1.A.4.76-R1A-Lock-Remove.ftf (308KB)

Leave a Reply