Share File Bypass FRP G960U U7 Bit7 – Remove Google Acount G960U1 U7 BiT 7

Giải Pháp & Solution
Remove FRP G960U & Bypass Google Account G960U1
Remove FRP G960U & Bypass Google Account G960U1

Share File Bypass FRP G960U U7 Bit7 – Remove Google Acount G960U1 U7 BiT 7. Hướng dẫn xóa tài khoản google Samsung Galaxy S9 G960U và G960U1 Bit7 U7 bằng File COMBINATION. File COMBINATION Samsung S9 G960U dùng chung cho cả G960U1

How Remove Frp S9 U7 – Hướng Dẫn  

1./ Flash COMBINATION G960U U7: DOWNLOAD (880M)
SAMSUNG ODIN TOOL: DOWNLOAD 
SAMSUNG DRIVER OK: DOWNLOAD 

Flash COMBINATION G960U U7
Flash COMBINATION G960U U7

2./ Enable OEM ở nền Rom COMBINATION như hình

Bật OEM trên Rom COMBINATION
Bật OEM trên Rom COMBINATION

3./ Flash Full Rom G960U1 U7: DOWNLOAD (3,6G)

Flash Full Rom G960U1 U7
Flash Full Rom G960U1 U7

4./ Done, Enjoy!

Video Hướng Dẫn

 

Leave a Reply