Share File QCN SM-G9500 ok Samsung Galaxy S8 DualSim China

Security & Other File
Backup Write QCN G9500
Backup Write QCN G9500

Share File QCN SM-G9500 tested ok Samsung Galaxy S8 DualSim China, Chia sẽ File QCN Fix lỗi mất sóng (No Service). File backup bằng z3x từ máy hoạt động sóng bình thường.

Video Hướng Dẫn:

 

Leave a Reply