SM-G390F ENG BOOT – ENG MODEM – ENG RECOVERY

ALL ENG FILE
ROM G390F, FIRMWARE G390F, COMBINATION G390F, ENG FILE G390F, AP+BL+CP+CSC G390F
ROM G390F, FIRMWARE G390F, COMBINATION G390F, ENG FILE G390F, AP+BL+CP+CSC G390F

SM-G390F ENG BOOT – SM-G390F ENG MODEM – SM-G390F ENG RECOVERY

Link DOWNLOAD  

G390FXXU5ASL1 (BiT5)
G390F-XXU5ASL1-ENG-BOOT-U5.zip (8MB)
G390F-XXU5ASL1-ENG-MODEM-U5.zip (14MB)
G390F-XXU5ASL1-ENG-RECOVERY-U5.zip (10MB)

G390FXXU4ASB1 (BiT4)
G390F-XXU4ASB1-ENG-BOOT-U4.zip (8MB)
G390F-XXU4ASB1-ENG-MODEM-U4.zip (14MB)
G390F-XXU4ASB1-ENG-RECOVERY-U4.zip (10MB)

G390FXXU3ARL1 (BiT3)
G390F-XXU3ARL1-ENG-BOOT-U3.zip (8MB)
G390F-XXU3ARL1-ENG-MODEM-U3.zip (14MB)
G390F-XXU3ARL1-ENG-RECOVERY-U3.zip (10MB)

G390FXXU2ARB1 (BiT2)
G390F-XXU2ARB1-ENG-BOOT-U2.zip (8MB)
G390F-XXU2ARB1-ENG-MODEM-U2.zip (14MB)
G390F-XXU2ARB1-ENG-RECOVERY-U2.zip (10MB)

G390FXXU1AQC1 (BiT1)
G390F-XXU1AQC1-ENG-BOOT-U1.zip (8MB)
G390F-XXU1AQC1-ENG-MODEM-U1.zip (14MB)
G390F-XXU1AQC1-ENG-RECOVERY-U1.zip (10MB)

    Leave a Reply