SM-G9758 Stock Boot & Stock Recovery & AP BL CP CSC

AP+BL+CP+CSC
Tổng hợp ROM G9758 Full File Repair Fix treo logo Samsung Galaxy S10 Plus
Tổng hợp ROM G9758 Full File Repair Fix treo logo Samsung Galaxy S10 Plus

SM-G9758 Stock Boot & Stock Recovery & AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U4C BiT 4 (OS10)
AP-G9758ZMU4CTG2-BOOT.zip (16MB)
AP-G9758ZMU4CTG2-MULTI.zip (46MB)
AP-G9758ZMU4CTG2-RECOVERY.zip (29MB)
BL-G9758ZMU4CTG2-CL18727926-QB33290928.rar (43MB)
CP-G9758ZMU4CTG2-CP16453300-CL18727926.rar (42MB)
CSC-OMC-CHM-G9758CHM4CTG2-CL18727926.rar (30MB)
HOME-CSC-OMC-CHM-G9758CHM4CTG2-CL18727926.rar (30MB)

U3C BiT 3 (OS10)
AP-G9758ZMU3CTD1-BOOT.zip (16MB)
AP-G9758ZMU3CTD1-MULTI.zip (46MB)
AP-G9758ZMU3CTD1-RECOVERY.zip (29MB)
BL-G9758ZMU3CTD1-CL18361310-QB30230773.rar (43MB)
CP-G9758ZMU3CTD1-CP15547704-CL18361310.rar (42MB)
CSC-OMC-CHM-G9758CHM3CTD1-CL18361310.rar (30MB)
HOME-CSC-OMC-CHM-G9758CHM3CTD1-CL18361310.rar (30MB)

U3B BiT3 (OS10)
AP-G9758ZMU3BTC2-BOOT.zip (16MB)
AP-G9758ZMU3BTC2-MULTI.zip (48MB)
AP-G9758ZMU3BTC2-RECOVERY.zip (31MB)
BL-G9758ZMU3BTC2-CL17545712-QB29660920.rar (42MB)
CP-G9758ZMU3BTC2-CP15304374-CL17545712.rar (42MB)
CSC-OMC-CHM-G9758CHM3BTC2-CL17545712.rar (41MB)
HOME-CSC-OMC-CHM-G9758CHM3BTC2-CL17545712.rar (41MB)

U2B BiT 2 (OS10)
AP-G9758ZMU2BSL7-BOOT.zip (16MB)
AP-G9758ZMU2BSL7-MULTI.zip (48MB)
AP-G9758ZMU2BSL7-RECOVERY.zip (31MB)
BL-G9758ZMU2BSL7-CL17545712-QB28040563.rar (42MB)
CP-G9758ZMU2BSL7-CP14676629-CL17545712.rar (42MB)
CSC-OMC-CHM-G9758CHM2BSL7-CL17545712.rar (41MB)
HOME-CSC-OMC-CHM-G9758CHM2BSL7-CL17545.rar (41MB)

U2A BiT2 (OS9)
AP-G9758ZMU2ASH2-BOOT.zip (18MB)
AP-G9758ZMU2ASH2-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G9758ZMU2ASH2-CL16711480-QB25561361.rar (43MB)
CP-G9758ZMU2ASH2-CP13642839-CL16711480.rar (42MB)
CSC-OMC-CHM-G9758CHM2ASH2-CL16711480.rar (40MB)
HOME-CSC-OMC-CHM-G9758CHM2ASH2-CL16711.rar (40MB)

U1A BiT1 (OS9)
AP-G9758ZMU1ASF1-BOOT.zip (18MB)
AP-G9758ZMU1ASF1-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G9758ZMU1ASF1-CL16082828-QB24224466.rar (43MB)
CP-G9758ZMU1ASF1-CP12937049-CL16082828.rar (42MB)
CSC-OMC-CHM-G9758CHM1ASF1-CL16082828.rar (39MB)
HOME-CSC-OMC-CHM-G9758CHM1ASF1-CL1608.rar (39MB)

Leave a Reply