SM-G977T ENG BOOT – ENG MODEM – ENG RECOVERY

ALL ENG FILE
ROM G977T, FIRMWARE G977T, COMBINATION G977T, ENG FILE G977T, AP+BL+CP+CSC G977T
SM-G977T ENG FILE

SM-G977T ENG BOOT – SM-G977T ENG MODEM – SM-G977T ENG RECOVERY

Link DOWNLOAD  

G977TUVU5ATK1 (BiT 5)
G977T-UVU5ATK1-ENG-BOOT-U5.zip (17MB)
G977T-UVU5ATK1-ENG-MODEM-U5.zip (58MB)
G977T-UVU5ATK1-ENG-RECOVERY-U5.zip (28MB)

G977TUVU3ASK1 (BiT 3)
G977T-UVU3ASK1-ENG-BOOT-U3.zip (17MB)
G977T-UVU3ASK1-ENG-MODEM-U3.zip (58MB)
G977T-UVU3ASK1-ENG-RECOVERY-U3.zip (28MB)

G977TUVU2ASG1 (BiT 2)
G977T-UVU2ASG1-ENG-BOOT-U2.zip (17MB)
G977T-UVU2ASG1-ENG-MODEM-U2.zip (58MB)
G977T-UVU2ASG1-ENG-RECOVERY-U2.zip (28MB)

G977TUVU1ASE7 (BiT 1)
G977T-UVU1ASE7-ENG-BOOT-U1.zip (17MB)
G977T-UVU1ASE7-ENG-MODEM-U1.zip (58MB)
G977T-UVU1ASE7-ENG-RECOVERY-U1.zip (28MB)

G977TUVU0ASD2 (BiT 0)
G977T-UVU0ASD2-ENG-BOOT-U0.zip (17MB)
G977T-UVU0ASD2-ENG-MODEM-U0.zip (58MB)
G977T-UVU0ASD2-ENG-RECOVERY-U0.zip (28MB)

Leave a Reply