ROM G892A, FIRMWARE G892A, COMBINATION G892A

Stock Rom SM-G892A Firmware ALL Version Download

FULL ROM SAMSUNG

Stock Rom SM-G892A Firmware ALL Version Download. Official Firmware Samsung Galaxy S8 Active (AT&T). ROM G892A Full File Repair Download.

COMBINATION ☞ HERE 

ROM FULL G892A DOWNLOAD
AP VERSION CSC VERSION code Type OS Size link google
G892AUCU5CTF4  G892AATT5CTF4  ATT FULL OS9  4,1G  DOWNLOAD
G892AUCU5CTA2  G892AATT5CTA2  ATT FULL OS9  4,2G  DOWNLOAD
G892AUCS5CSH1  G892AATT5CSH1  ATT FULL OS9  4,1G  DOWNLOAD
G892AUCU5CSF8  G892AATT5CSF8  ATT FULL OS9  4,1G  DOWNLOAD
G892AUCU4BSC1  G892AATT4BSC1  ATT FULL 8.0  3,7G  DOWNLOAD
G892AUCU3BRJ2  G892AATT3BRJ2  ATT FULL 8.0  3,6G  DOWNLOAD
G892AUCS3BRG1  G892AATT3BRG1  ATT FULL 8.0  3,6G  DOWNLOAD
G892AUCS2BRE3  G892AATT2BRE3  ATT FULL 8.0  3,6G  DOWNLOAD
G892AUCS2ARA1  G892AATT2ARA1  ATT FULL 7.0  2,4G  DOWNLOAD
G892AUCU1AQG4  G892AATT1AQG4  ATT FULL 7.0  2,8G  DOWNLOAD

 

7 thoughts on “Stock Rom SM-G892A Firmware ALL Version Download

          1. Mình không có máy để thử, bạn có thể chỉ chạy 1 File AP của ROM 8.0 cao nhất xem được không.

Leave a Reply