ALL ROM COMBINATION G975F NEW VERSION DOWNLOAD

COMBINATION
ROM G975F, FIRMWARE G975F, COMBINATION G975F, ENG FILE G975F, AP+BL+CP+CSC G975F
COMBINATION G975F

ALL ROM COMBINATION G975F NEW VERSION DOWNLOAD. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S10+ ALL Version Download. File COMBINATION Samsung Galaxy S10 Plus SM-G975F Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV9 (BiT 9)
COMBINATION_FAC_FA90_G975FXXU9ATJ1.rar | U9 | (1,6G)

REV8 (BiT 8)
COMBINATION_FAC_FA90_G975FXXU8ATH1.rar | U8 | (1,6G)
COMBINATION_FAC_FA90_G975FXXU8ATG1.rar | U8 | (1,6G)

REV7 (BiT 7)
COMBINATION_FAC_FA90_G975FXXU7ATH2.rar | U7 | (1,6G)
COMBINATION_FAC_FA90_G975FXXU7ATF1.rar | U7 | (1,6G)

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FAC_FA90_G975FXXU6ATE2.rar | U6 | (1,6G)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA90_G975FXXU5ATE1.rar | U5 | (1,6G)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA90_G975FXXU4ATD1.rar | U4 | (1,6G)
COMBINATION_FAC_FA90_G975FXXU4ATB2.rar | U4 | (1,6G)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA90_G975FXXU3ASK2.rar | U3 | (1,6G)
COMBINATION_FAC_FA90_G975FXXU3ASG3.rar |
U3 | (1,6G)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA90_G975FXXU2ASG2.rar | U2 | (1,6G)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA90_G975FXXU1ASB5.rar | U1 | (1,7G)

Leave a Reply