All ROM T818V & Bypass FRP Samsung Galaxy Tab S2 SM-T818V

Giải Pháp & Solution
Hướng dẫn xóa FRP T818V - How to remove google T818V
Hướng dẫn xóa FRP T818V – How to remove google T818V

All ROM T818V & Share Bypass FRP Samsung Galaxy Tab S2 SM-T818V. Free File Remove FRP Samsung T818V. Hướng dẫn xóa xác minh tài khoản google (bypass google account) Samsung Tab S2 SM-T818V

How to remove FRP T818V 7.0 latest version  

1./ Flash Rom COMBINATION  Download:
COMBINATION_VZW_FA60_T818VVRU1AQE1.rar (566M)
2./ Set Lock Screen Password in COMBINATION
3./ Flash This Stock ROM Download :
T818VVRS1BSIF_T818VVZW1BSIF_VZW_ALL_7.0.rar (1,8G)
4./ Done, Enjoy!

Video Hướng Dẫn:

⇒ Một vài hình ảnh:

Free File Bypass FRP SM-T818V Samsung Galaxy Tab S2
Free File Bypass FRP SM-T818V Samsung Galaxy Tab S2
Samsung Tab SM-T818V 7.0 Remove FRP Done, Xóa xác minh tài khoản google ok
Samsung Tab SM-T818V 7.0 Remove FRP Done, Xóa xác minh tài khoản google ok

Xem Thêm:

All Stock ROM SM-T818V Official Firmware
T818VVRS1BSIF-T818VVZW1BSIF-VZW-ALL-7.0.rar (1,8G)
T818VVRS1BSBD-T818VVZW1BSBD-VZW-FULL-7.0.rar (1,8G)
T818VVRS1BRG1-T818VVZW1BRG1-VZW-FULL-7.0.rar (1,8G)
T818VVRS1BRD2-T818VVZW1BRD2-VZW-FULL-7.0.rar (1,8G)
T818VVRS1BRA2-T818VVZW1BRA2-VZW-ALL-7.0.rar (1,8G)
T818VVRU1BQJ4-T818VVZW1BQJ4-VZW-FULL-7.0.rar (1,8G)
T818VVRU1BQE1-T818VVZW1BQE1-T818VVRU1BQE1-HOME.rar (1,5G)
T818VVRU1AQA3-T818VVZW1AQA3-VZW-FULL-6.0.1.rar (1,7G)

All COMBINATION SM-T818V Factory Firmware
COMBINATION_VZW_FA60_T818VVRU1AQE1.rar (566M)
COMBINATION_VZW_FA60_T818VVRU1APL1.rar (566M)

Leave a Reply