All Stock Rom LG V500N Official Firmware LG V50 ThinQ 5G

LG
All Rom LG V500N Firmware LG V50 ThinQ 5G (Korea)
All Rom LG V500N Firmware LG V50 ThinQ 5G (Korea)

All Stock Rom LG V500N Official Firmware LG V50 ThinQ 5G (Korea) Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 All Version Download. Tổng hợp và hướng dẫn Up Rom LG LM-V500N sửa lỗi phần mềm, treo logo. How flash firmware LG V50 ThinQ 5G Unbrick Repair Fix bootloop logo.

Video Hướng Dẫn:

All Rom V500N  (Tải đúng mã để tránh up rom báo lỗi)

Link Google Drive DOWNLOAD  

KOR ↴

Android 10 (Q)
V500NO20t_00_OPEN_KR_OP_0622.kdz (3,8G)
V500NO20o_00_OPEN_KR_OP_0408.kdz (3,8G)
V500NO20m_00_OPEN_KR_OP_0310.kdz (3,8G)
V500NO20f_00_OPEN_KR_OP_0131.kdz (3,8G)
V500NO20b_00_OPEN_KR_OP_1223.kdz (3,8G)

Android 9 (Pie)
V500NO11r_00_OPEN_KR_OP_1017.kdz (3,7G)
V500NO11o_00_OPEN_KR_OP_0910.kdz (3,7G)
V500NO11m_00_OPEN_KR_OP_0820.kdz (3,7G)
V500NO11g_00_OPEN_KR_OP_0722.kdz (3,7G)

KTF ↴

Android 10 (Q)
V500N20t_00_KT_KR_OP_0622.kdz (4,4G)
V500N20o_00_KT_KR_OP_0408.kdz (4,4G)
V500N20m_00_KT_KR_OP_0310.kdz (4,4G)
V500N20f_00_KT_KR_OP_0131.kdz (4,5G)
V500N20b_00_KT_KR_OP_1223.kdz (4,4G)

Android 9 (Pie)
V500N11r_00_KT_KR_OP_1017.kdz (4,3G)
V500N11o_00_KT_KR_OP_0910.kdz (4,3G)
V500N11m_00_KT_KR_OP_0820.kdz (4,2G)
V500N11e_00_KT_KR_OP_0711.kdz (4,2G)
V500N10w_00_KT_KR_OP_0524.kdz (4,2G)
V500N10n_00_KT_KR_OP_0506.kdz (4,2G)

LGT ↴

Android 10 (Q)
V500N20t_00_LGU_KR_OP_0622.kdz (4,6G)
V500N20o_00_LGU_KR_OP_0408.kdz (4,6G)
V500N20m_00_LGU_KR_OP_0310.kdz (4,6G)
V500N20g_00_LGU_KR_OP_0206.kdz (4,6G)
V500N20b_00_LGU_KR_OP_1223.kdz (4,6G)

Android 9 (Pie)
V500N11r_00_LGU_KR_OP_1017.kdz (4,3G)
V500N11q_00_LGU_KR_OP_1005.kdz (4,3G)
V500N11n_00_LGU_KR_OP_0823.kdz (4,3G)
V500N11m_00_LGU_KR_OP_0820.kdz (4,3G)
V500N11g_00_LGU_KR_OP_0722.kdz (4,3G)
V500N11f_00_LGU_KR_OP_0716.kdz (4,3G)
V500N11e_00_LGU_KR_OP_0711.kdz (4,3G)
V500N11d_00_LGU_KR_OP_0701.kdz (4,3G)
V500N10y_00_LGU_KR_OP_0602.kdz (4,3G)
V500N10u_00_LGU_KR_OP_0522.kdz (4,3G)
V500N10r_00_LGU_KR_OP_0518.kdz (4,3G)

SKT ↴

Android 10 (Q)
V500N20t_00_SKT_KR_OP_0622.kdz (4,2G)
V500N20o_00_SKT_KR_OP_0408.kdz (4,2G)
V500N20m_00_SKT_KR_OP_0310.kdz (4,2G)
V500N20f_00_SKT_KR_OP_0131.kdz (4,3G)
V500N20b_00_SKT_KR_OP_1223.kdz (4,2G)

Android 9 (Pie)
V500N11r_00_SKT_KR_OP_1017.kdz (4,1G)
V500N11q_00_SKT_KR_OP_1005.kdz (4,1G)
V500N11m_00_SKT_KR_OP_0820.kdz (4,1G)
V500N11e_00_SKT_KR_OP_0711.kdz (4,1G)
V500N11d_00_SKT_KR_OP_0701.kdz (4,1G)
V500N10w_00_SKT_KR_OP_0524.kdz (4,1G)
V500N10q_00_SKT_KR_OP_0513.kdz (4,1G)

Leave a Reply