All Stock Rom LG G6 H870 & How Flash Firmware LG H870

LG
All Rom LG G6 H870 - Official Firmware H870
All Rom LG G6 H870 – Official Firmware H870

All Stock Rom LG G6 H870 & How Flash Firmware LG H870 Qualcomm MSM8996 Snapdragon All Version Download. Tổng hợp và hướng dẫn Up Rom LG H870 Unbrick Repair Fix bootloop, treo logo.  

Video Hướng Dẫn:


All Rom H870  (Tải đúng mã để tránh up rom báo lỗi)

Link Google Drive DOWNLOAD  

ARE ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020k_00_OPEN_AME_OP_0724.kdz (2,9G)
H87020j_00_OPEN_AME_OP_0409.kdz (2,9G)
H87020h_00_OPEN_AME_OP_1126.kdz (2,8G)
H87020e_00_OPEN_AME_OP_0719.kdz (2,8G)

Android 7.x (Nougat)
H87011j_00_OPEN_AME_OP_0125.kdz (3,0G)
H87010r_00_OPEN_AME_OP_0722.kdz (2,9G)
H87010k_00_OPEN_AME_OP_0717.kdz (2,9G)
H87010i_00_OPEN_AME_OP_0424.kdz (2,9G)

BOI ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020a_00_BOI_BR_OP_0712.kdz (3,0G)

Android 7.x (Nougat)
H87010a_03_BOI_BR_OP_1108.kdz (3,0G)

BRA ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020b_00_OPEN_SCA_OP_0115.kdz (2,8G)
H87020a_00_OPEN_SCA_OP_0712.kdz (2,9G)

Android 7.x (Nougat)
H87010e_00_OPEN_SCA_OP_1214.kdz (3,0G)
H87010d_00_OPEN_SCA_OP_1030.kdz (2,9G)
H87010c_00_OPEN_SCA_OP_0801.kdz (3,0G)
H87010b_00_OPEN_SCA_OP_0508.kdz (3,0G)

BTM ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020a_00_TIM_BR_OP_1122.kdz (2,9G)

Android 7.x (Nougat)
H87010a_04_TIM_BR_OP_1108.kdz (3,1G)
H87010a_03_TIM_BR_OP_0808.kdz (3,2G)

CAD + CAO + CLA + CLM + CLS + CMC + CRC ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020b_00_CLR_COM_OP_0508.kdz (3,1G)
H87020a_00_CLR_COM_OP_0919.kdz (3,1G)

Android 7.x (Nougat)
H87010c_00_CLR_COM_OP_1205.kdz (3,3G)
H87010b_00_CLR_COM_OP_0802.kdz (3,3G)
H87010b_00_CLR_COM_OP_0801.kdz (3,3G)
H87010a_04_CLR_COM_OP_1114.kdz (3,3G)
H87010a_03_CLR_COM_OP_0911.kdz (3,4G)
H87010a_02_CLR_COM_OP_1114.kdz (3,3G)
H87010a_01_CLR_COM_OP_0801.kdz (3,3G)

CCM + ISR + ORI + PCL ↴

Android 9 (Pie)
H87030c_00_OPEN_IL_OP_1212.kdz (3,3G)

Android 8.x (Oreo)
H87020k_00_OPEN_IL_OP_0724.kdz (2,9G)
H87020j_00_OPEN_IL_OP_0409.kdz (2,9G)
H87020h_00_OPEN_IL_OP_1126.kdz (2,8G)
H87020e_00_OPEN_IL_OP_0719.kdz (2,8G)

Android 7.x (Nougat)
H87011i_00_OPEN_IL_OP_0110.kdz (3,0G)
H87011d_00_OPEN_IL_OP_1021.kdz (3,0G)
H87010r_00_OPEN_IL_OP_0722.kdz (2,9G)
H87010i_00_OPEN_IL_OP_0424.kdz (2,9G)
H87010f_00_OPEN_IL_OP_0327.kdz (2,9G)

CHL ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020e_00_OPEN_SCA_OP_1002.kdz (2,8G)
H87020c_00_OPEN_SCA_OP_1122.kdz (2,8G)

Android 7.x (Nougat)
H87010b_00_OPEN_SCA_OP_0816.kdz (3,0G)

CLP ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020a_00_CLR_COM_OP_0116.kdz (3,0G)

Android 7.x (Nougat)
H87010a_02_CLR_COM_OP_0801.kdz (3,3G)
H87010a_01_CLR_COM_OP_0531.kdz (3,3G)

CLR ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020a_01_CLR_BR_OP_0102.kdz (2,9G)
H87020a_00_CLR_BR_OP_0703.kdz (3,1G)

Android 7.x (Nougat)
H87010a_04_CLR_BR_OP_1108.kdz (3,1G)
H87010a_02_CLR_BR_OP_0809.kdz (3,3G)
H87010a_01_CLR_BR_OP_0509.kdz (3,3G)

CNT ↴

Android 7.x (Nougat)
H87010a_02_CNT_EC_OP_1120.kdz (2,9G)
H87010a_01_CNT_EC_OP_0801.kdz (3,0G)

COL + CRO + MIA ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020a_00_OPEN_SCA_OP_0905.kdz (2,9G)

Android 7.x (Nougat)
H87010c_00_OPEN_SCA_OP_0801.kdz (3,0G)

CRI ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020a_00_ICE_CR_OP_1126.kdz (2,9G)

Android 7.x (Nougat)
H87010a_01_ICE_CR_OP_0602.kdz (3,1G)

CWP ↴

Android 7.x (Nougat)
H87010a_02_CNW_COM_OP_1120.kdz (2,9G)

DEC + FAS + FRA + GBR + HUN + IBR + ITC + NEU + PNN + POC + TLF + TMH + VDF + VDH + VDI + VDR + VDS ↴

Android 9 (Pie)
H87030b_00_OPEN_EU_OP_1105.kdz (3,3G)
H87030a_00_OPEN_EU_OP_0829.kdz (3,3G)

Android 8.x (Oreo)
H87020j_00_OPEN_EU_OP_0710.kdz (2,9G)
H87020h_00_OPEN_EU_OP_0110.kdz (2,8G)
H87020c_00_OPEN_EU_OP_0817.kdz (2,8G)
H87020a_00_OPEN_EU_OP_0423.kdz (2,7G)

Android 7.x (Nougat)
H87011i_00_OPEN_EU_OP_0108.kdz (3,0G)
H87011g_00_OPEN_EU_OP_1113.kdz (3,0G)
H87010t_00_OPEN_EU_OP_0726.kdz (2,9G)
H87010r_00_OPEN_EU_OP_0718.kdz (2,9G)
H87010f_00_OPEN_EU_OP_0417.kdz (2,9G)

EEE ↴

Android 9 (Pie)
H87030b_00_EEO_GB_OP_1119.kdz (3,3G)
H87030a_00_EEO_GB_OP_0905.kdz (3,3G)

Android 8.x (Oreo)
H87020h_00_EEO_GB_OP_1126.kdz (2,8G)
H87020c_00_EEO_GB_OP_0627.kdz (2,8G)

Android 7.x (Nougat)
H87011g_00_EEO_GB_OP_1113.kdz (3,0G)
H87010f_00_EEO_GB_OP_0417.kdz (2,9G)

ENT ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020b_00_ENT_CL_OP_1002.kdz (2,8G)
H87020a_00_ENT_CL_OP_1126.kdz (2,9G)

Android 7.x (Nougat)
H87010b_00_ENT_CL_OP_0802.kdz (3,1G)

EPT ↴

Android 7.x (Nougat)
H87010a_01_CLR_COM_OP_0531.kdz (3,3G)

HAS ↴

Android 9 (Pie)
H87030b_00_H3G_COM_OP_1119.kdz (3,5G)
H87030a_00_H3G_COM_OP_0905.kdz (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
H87020h_00_H3G_COM_OP_1126.kdz (3,0G)
H87020a_00_H3G_COM_OP_0428.kdz (2,9G)

Android 7.x (Nougat)
H87011i_00_H3G_COM_OP_0110.kdz (3,2G)
H87010r_00_H3G_COM_OP_0722.kdz (3,1G)

NTP ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020a_00_NXT_PE_OP_1205.kdz (2,8G)

Android 7.x (Nougat)
H87010a_02_NXT_PE_OP_0803.kdz (3,0G)
H87010a_01_NXT_PE_OP_0602.kdz (3,0G)

O2U ↴

Android 9 (Pie)
H87030b_00_TLF_COM_OP_1119.kdz (3,3G)
H87030a_00_TLF_COM_OP_0905.kdz (3,3G)

Android 8.x (Oreo)
H87020h_00_TLF_COM_OP_1126.kdz (2,8G)
H87020a_00_TLF_COM_OP_0428.kdz (2,7G)

Android 7.x (Nougat)
H87011i_00_TLF_COM_OP_0110.kdz (3,0G)
H87010r_00_TLF_COM_OP_0722.kdz (2,9G)

ORY ↴

Android 9 (Pie)
H87030b_00_ORG_COM_OP_1105.kdz (3,3G)
H87030a_00_ORG_COM_OP_0829.kdz (3,3G)

Android 8.x (Oreo)
H87020h_00_ORG_COM_OP_0110.kdz (2,8G)
H87020a_00_ORG_COM_OP_0423.kdz (2,7G)

Android 7.x (Nougat)
H87011g_00_ORG_COM_OP_1113.kdz (3,0G)
H87010d_00_ORG_COM_OP_0327.kdz (2,9G)

P4P ↴

Android 9 (Pie)
H87030b_00_P4P_PL_OP_1119.kdz (3,5G)
H87030a_00_P4P_PL_OP_0905.kdz (3,4G)

Android 8.x (Oreo)
H87020k_00_P4P_PL_OP_0724.kdz (3,0G)
H87020a_00_P4P_PL_OP_0428.kdz (2,9G)

Android 7.x (Nougat)
H87011i_00_P4P_PL_OP_0110.kdz (3,2G)
H87010h_00_P4P_PL_OP_0421.kdz (3,0G)

PLS ↴

Android 9 (Pie)
H87030b_00_PLS_PL_OP_1119.kdz (3,4G)
H87030a_00_PLS_PL_OP_0905.kdz (3,3G)

Android 8.x (Oreo)
H87020k_00_PLS_PL_OP_0724.kdz (2,9G)
H87020a_00_PLS_PL_OP_0428.kdz (2,8G)

Android 7.x (Nougat)
H87011i_00_PLS_PL_OP_0110.kdz (3,1G)
H87010h_00_PLS_PL_OP_0421.kdz (2,9G)

TCL + TPO ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020a_00_TCL_MX_OP_0918.kdz (3,0G)

Android 7.x (Nougat)
H87011b_00_TCL_MX_OP_0925.kdz (3,3G)
H87010g_00_TCL_MX_OP_0418.kdz (3,1G)

TFH ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020b_00_MOV_COM_OP_0507.kdz (3,0G)
H87020a_00_MOV_COM_OP_0108.kdz (3,1G)

Android 7.x (Nougat)
H87010c_00_MOV_COM_OP_0131.kdz (3,3G)
H87010b_00_MOV_COM_OP_0802.kdz (3,4G)

TFP + TFR ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020a_00_MOV_COM_OP_0118.kdz (3,1G)

Android 7.x (Nougat)
H87010a_03_MOV_COM_OP_1114.kdz (3,3G)
H87010a_01_MOV_COM_OP_0524.kdz (3,3G)

TGO ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020a_00_TGO_COM_OP_1126.kdz (2,8G)

Android 7.x (Nougat)
H87010a_02_TGO_COM_OP_1214.kdz (3,0G)
H87010a_01_TGO_COM_OP_0801.kdz (3,0G)

TGP ↴

Android 7.x (Nougat)
H87010a_01_TGO_COM_OP_0816.kdz (3,0G)

TIM ↴

Android 9 (Pie)
H87030b_00_TIM_IT_OP_1119.kdz (3,5G)
H87030a_00_TIM_IT_OP_0905.kdz (3,5G)

Android 8.x (Oreo)
H87020k_00_TIM_IT_OP_0724.kdz (3,1G)
H87020a_00_TIM_IT_OP_0428.kdz (2,9G)

Android 7.x (Nougat)
H87011i_00_TIM_IT_OP_0110.kdz (3,2G)
H87010h_00_TIM_IT_OP_0421.kdz (3,1G)

TUR ↴

Android 9 (Pie)
H87030c_00_OPEN_TR_OP_1212.kdz (3,3G)

Android 8.x (Oreo)
H87020h_00_OPEN_TR_OP_1126.kdz (2,8G)
H87020e_00_OPEN_TR_OP_0719.kdz (2,8G)

Android 7.x (Nougat)
H87011k_00_OPEN_TR_OP_0316.kdz (3,0G)
H87010i_00_OPEN_TR_OP_0424.kdz (2,9G)

VEP ↴

Android 7.x (Nougat)
H87010a_02_VEP_PE_OP_1120.kdz (3,1G)

VIV ↴

Android 8.x (Oreo)
H87020a_00_VIV_BR_OP_0810.kdz (3,1G)

Android 7.x (Nougat)
H87010a_01_VIV_BR_OP_0515.kdz (3,3G)

WIN ↴

Android 9 (Pie)
H87030b_00_WIN_IT_OP_1119.kdz (3,4G)
H87030a_00_WIN_IT_OP_0905.kdz (3,4G)

Android 8.x (Oreo)
H87020k_00_WIN_IT_OP_0724.kdz (2,9G)
H87020a_00_WIN_IT_OP_0428.kdz (2,8G)

Android 7.x (Nougat)
H87011i_00_WIN_IT_OP_0110.kdz (3,1G)
H87010r_00_WIN_IT_OP_0722.kdz (3,0G)

ZAF ↴

Android 9 (Pie)
H87030c_00_OPEN_ZA_OP_1212.kdz (3,4G)

Android 8.x (Oreo)
H87020k_00_OPEN_ZA_OP_0724.kdz (2,9G)
H87020h_00_OPEN_ZA_OP_1126.kdz (2,9G)

Android 7.x (Nougat)
H87011d_00_OPEN_ZA_OP_1021.kdz (3,1G)
H87010f_00_OPEN_ZA_OP_0327.kdz (2,9G)

Leave a Reply