G965U, G965U1, G965N, G965F, G965W

G965U1 Stock Boot, Stock Recovery G965U1 BL CP CSC Download

AP+BL+CP+CSC

SM-G965U1 Stock Boot & Stock Recovery & AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

S9FUG2 (OS10)
AP-G965U1UES9FUG2-MULTI.rar (27MB)
BL-G965U1UES9FUG2-CL21635681-QB41996453.rar (22MB)
CP-G965U1UES9FUG2-CP19890800-CL21635681.rar (51MB)
CSC-OMC-OYM-G965U1OYM9FUG2-CL21635681.rar (47MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G965U1OYM9FUG2-CL21.rar (47MB)

S8ETI1 (OS10)
AP-G965U1UES8ETI1-BOOT.zip (18MB)
AP-G965U1UES8ETI1-RECOVERY.zip (29MB)
BL-G965U1UES8ETI1-CL18803994-QB34054719.rar (22MB)
CP-G965U1UES8ETI1-CP16721341-CL18803994.rar (51MB)
CSC-OMC-OYM-G965U1OYM8ETI1-CL18803994.rar (45MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G965U1OYM8ETI1-CL188.rar (45MB)

U7D BiT 7 (OS10)
AP-G965U1UEU7DTC2-BOOT.zip (18MB)
AP-G965U1UEU7DTC2-RECOVERY.zip (29MB)
BL-G965U1UEU7DTC2-CL17655189-QB29821364.rar (22MB)
CP-G965U1UEU7DTC2-CP15389948-CL17655189.rar (51MB)
CSC-OMC-OYM-G965U1OYM7DTC2-CL17655189.rar (68MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G965U1OYM7DTC2-CL176.rar (68MB)

U7C BiT 7 (OS9)
AP-G965U1UEU7CSK1-BOOT.zip (22MB)
AP-G965U1UEU7CSK1-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G965U1UEU7CSK1-CL17018887-QB27065171.rar (22MB)
CP-G965U1UEU7CSK1-CP14298672-CL17018887.rar (51MB)
CSC-OMC-OYM-G965U1OYM7CSK1-CL17018887.rar (68MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G965U1OYM7CSK1-CL17.rar (68MB)

S6C BiT 6 (OS9)
AP-G965U1UES6CSG1-BOOT.zip (22MB)
AP-G965U1UES6CSG1-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G965U1UES6CSG1-CL16002534-QB24599546.rar (22MB)
CP-G965U1UES6CSG1-CP13180615-CL16002534.rar (51MB)
CSC-OMC-OYM-G965U1OYM6CSG1-CL160025346.rar (68MB)

U5C BiT 5 (OS9)
AP-G965U1UEU5CSF1-BOOT.zip (22MB)
AP-G965U1UEU5CSF1-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G965U1UEU5CSF1-CL16002534-QB24263267.rar (22MB)
CP-G965U1UEU5CSF1-CP12973993-CL16002534.rar (51MB)
CSC-OMC-OYM-G965U1OYM5CSF1-CL16002534.rar (68MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G965U1OYM5CSF1-CL16.rar (68MB)

U4C BiT 4 (OS9)
AP-G965U1UEU4CSC7-BOOT.zip (22MB)
AP-G965U1UEU4CSC7-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G965U1UEU4CSC7-CL15611914-QB22727791.rar (22MB)
CP-G965U1UEU4CSC7-CP12188332-CL15611914.rar (51MB)
CSC-OMC-OYM-G965U1OYM4CSC7-CL15611914.rar (68MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G965U1OYM4CSC7-CL15.rar (68MB)

U3C BiT 3 (OS9)
AP-G965U1UEU3CSA8-BOOT.zip (22MB)
AP-G965U1UEU3CSA8-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G965U1UEU3CSA8-CL15119402-QB21561285.rar (22MB)
CP-G965U1UEU3CSA8-CP11679530-CL15119402.rar (51MB)
CSC-OMC-OYM-G965U1OYM3CSA8-CL15119402.rar (68MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G965U1OYM3CSA8-CL151.rar (68MB)

U3A BiT 3 (8.0)
AP-G965U1UEU3ARL1-BOOT.zip (22MB)
AP-G965U1UEU3ARL1-RECOVERY.zip (28MB)
BL-G965U1UEU3ARL1-CL14745140-QB21029084.rar (22MB)
CP-G965U1UEU3ARL1-CP11407818-CL14745140.rar (50MB)
CSC-OMC-OYM-G965U1OYM3ARL1-CL14745140.rar (58MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G965U1OYM3ARL1-CL147.rar (58MB)

S2A BiT 2 (8.0)
AP-G965U1UES2ARF4-BOOT.zip (21MB)
AP-G965U1UES2ARF4-RECOVERY.zip (32MB)
BL-G965U1UES2ARF4-CL13087505-QB18460747.rar (22MB)
CP-G965U1UES2ARF4-CP9876332-CL13087505.rar (49MB)
CSC-OMC-OYM-G965U1OYM2ARF4-CL13087505.rar (58MB)
HOME-CSC-OMC-OYM-G965U1OYM2ARF4-CL130.rar (58MB)

U1A BiT 1 (8.0)
AP-G965U1UEU1ARB7-BOOT.zip (21MB)
AP-G965U1UEU1ARB7-RECOVERY.zip (32MB)
BL-G965U1UEU1ARB7-CL13056303-QB16903396.rar (22MB)
CP-G965U1UEU1ARB7-CP8926092-CL13056303.rar (49MB)
CSC-OMC-OYM-G965U1OYM1ARB7-CL13056303.rar (58MB)

ROM FULL ☞ HERE

Tagged

Leave a Reply