STOCK ROM A307G A307GN A307GT Repair Firmware Samsung A30s

FULL ROM SAMSUNG
ROM A307G A307GN A307GT, FIRMWARE A307GN A307GT A307G, COMBINATION A307G A307GT A307GN
ROM A307G A307GN A307GT, FIRMWARE A307GN A307GT A307G, COMBINATION A307G A307GT A307GN

STOCK ROM A307G A307GN A307GT  Repair Firmware Samsung Galaxy A30s Download. ALL ROM Full File Samsung Galaxy A30s A307GT A307GN A307G. Official Firmware A307GN A307GT A307G Repair phone stuck in a bootloop, Fix treo logo sẽ update liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

SM-A307G ↴

U4 (BiT 4)
A307GUBS4BTI2-A307GOWB4BTI2-TGP-FULL-OS10.rar (3,2G)
A307GUBU4BTD1-A307GOWO4BTD5-COO-FULL-OS10.rar (3,3G)

A307GUBS4ATE1-A307GOWA4ATC1-CPA-FULL-OS9.rar (3,1G)
A307GUBS4ATC1-A307GOWA4ATC1-CHL-FULL-OS9.rar (3,1G)

U3 (BiT 3)
A307GUBS3ATB1-A307GOWO3ATA1-TPA-FULL-OS9.rar (3,1G)

U2 (BiT 2)
A307GUBU2ASL2-A307GOWO2ASL1-BVO-FULL-OS9.rar (3,1G)
A307GUBS2ASK2-A307GOWB2ASK1-BVT-FULL-OS9.rar (3,1G)

U1 (BiT 1)
A307GUBU1ASHC-A307GOWO1ASHC-MXO-FULL-OS9.rar (3,1G)

SM-A307GN ↴

U4 (BiT 4)
A307GNDXS4BTI2-A307GNOLM4BTG1-BRI-FULL-OS10.rar (3,3G)
A307GNDXS4BTE3-A307GNOLM4BTD1-XXV-FULL-OS10.rar (3,4G)

A307GNDXU4ATB3-A307GNOLM4ATB3-XXV-FULL-OS9.rar (3,2G)

U3 (BiT 3)
A307GNDXS3ASL4-A307GNOLM3ASL4-XXV-FULL-OS9.rar (3,2G)

U2 (BiT 2)
A307GNDXU2ASL1-A307GNOLM2ASL1-XXV-FULL-OS9.rar (3,2G)

U1 (BiT 1)
A307GNDXU1ASI1-A307GNOLM1ASI2-XXV-FULL-OS9.rar (3,2G)
A307GNDXU1ASHC-A307GNOLM1ASHA-XXV-FULL-OS9.rar (3,2G)

SM-A307GT ↴

U4 (BiT 4)
A307GTVJS4BTI1-A307GTOWO4BTG2-PEO-FULL-OS10.rar (3,3G)
A307GTVJU4BTD1-A307GTOWB4BTD1-ZTM-FULL-OS10.rar (3,3G)

A307GTVJS4ATC1-A307GTOWA4ATC1-ZTA-FULL-OS9.rar (3,1G)

U3 (BiT 3)
A307GTVJU3ATA2-A307GTOWA3ATA1-ZTA-FULL-OS9.rar (3,1G)

U2 (BiT 2)
A307GTVJU2ASL2-A307GTOWB2ASL1-ZTM-FULL-OS9.rar (3,1G)

U1 (BiT 1)
A307GTVJU1ASHC-A307GTOWO1ASHA-ZTO-FULL-OS9.rar (3,1G)

COMBINATION ☞ HERE 

Leave a Reply