3 thoughts on “Share Rom Kyocera E6782 Fix Full & Fix Bootloop logo ok

  1. I have a “0” in the corner, will this still work for me?

    dịch: Tôi có “0” trong góc, điều này có còn hiệu quả với tôi không?

Leave a Reply