Share ROM Vsmart Star (V320A) Unbrick Firmware Fix Treo Logo

VSMART
Share ROM Vsmart Star V320A Repair Firmware
Share ROM Vsmart Star V320A Repair Firmware

Share ROM & Tool Flash Vsmart Star (V320A) Unbrick Firmware Fix treo logo. Chia Sẽ ROM Gốc V320A (Vsmart Star) Cứu máy mất boot, sửa lỗi phần mềm, Repair Dead boot, Unlock bootloader, Remove VinID, Fix bootloop logo, treo logo, lỗi khởi động.

Video Hướng Dẫn Up Rom

Link DOWNLOAD  

ROM & TOOL & Driver
VNCS-F-Confidential-V320A-OPN-U-B10-201025-user-38178.zip (1,4G)

VsFAT-Ver-1.4-Qualcomm-Special.7z | Tool Vsmart | (2MB)
Driver-QHSUSB-BULK-32-64bit-ok.7z | Driver 9008 | (3MB)Nâng cấp Android 12 cho Vsmart V320A (Star) Update Firmware Rooted. Hướng Dẫn Unlock Bootloader và UP ROM Android12 Vsmart Star V320A, Rom custom đã có sẵn root cho AE vọc vạch. How To Upgrade Firmware GSI Android 12 Vsmart Star

Video Hướng Dẫn

Link DOWNLOAD  

system-squeak-arm32-binder64-ab-gogapps-os12.rar (741MB)
TOOL: AdbFastboot.rar (2MB) | Driver: adb_class_driver.rar (8MB)Other Version
V320A_OPN_U_B13_210622_UFI.rar (1,2G)
V320A-OPN-U-B11-201209-Unbrick.rar (3,1G)
ALL-V320A-OPEN-U-M8-20200616-user-378.zip (1,5G)
ALL-V320A-OPEN-U-M5-20200111-user-347.zip (1,4G)

ALL-V320A-OPEN-U-M1-20190823-userdebug-277.zip (1,4G)

Firehose
Vsmart-Star-V320A-prog-emmc-firehose-8917-ddr.rar (209KB)

OTA
VSMART-STAR-V320A-Full-OTA.zip (1,3G)

Root+TWRP
Vsmart-Star-V320A-Root+TWRP (29MB)

1 thought on “Share ROM Vsmart Star (V320A) Unbrick Firmware Fix Treo Logo

Leave a Reply